Η εταιρία ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μηχανικού σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Σήμερα η εταιρία διαχειρίζεται και συντονίζει το μεγαλύτερο οργανωμένο δίκτυο μηχανικών στην Ελλάδα, καθώς συμβάλλεται με 214 μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

● Οι Μηχανικοί
του Δικτύου μας

Βασικό κριτήριο με το οποίο σχεδιάστηκε το δίκτυο μηχανικών είναι η πανελλαδική του εμβέλεια, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ευρύτατο φάσμα των υπηρεσιών μηχανικού σε κάθε νομό της επικράτειας.

or

● Οι Μηχανικοί του Δικτύου
ανά περιφέρεια

Σταθεροί στη φιλοσοφία μας για ποιοτική και συνεπή εξυπηρέτηση των αναγκών σας, προσελκύσαμε ανθρώπους με όραμα προόδου και κουλτούρα συνεργασίας. Ύστερα από επτά χρόνια λειτουργίας, το δίκτυο μηχανικών εξελίχθηκε σημαντικά. Οι συνεργάτες μας αξιολογήθηκαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ώστε να καταλήξουμε σήμερα με τους καλύτερους μηχανικούς σε κάθε νομό.Η εταιρία ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2012, σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με επιστήμονες μηχανικούς, σειρά πολύπλοκων έργων. Ένας μηχανικός του δικτύου μας θα αναλάβει, με την εποπτεία και ευθύνη της εταιρίας, την επιτυχή και ποιοτική διεκπεραίωση κάθε ανάθεσής σας.

Βασικός παράγοντας της επιτυχούς διεκπεραίωσης των έργων που μας ανατέθηκαν έως σήμερα είναι η προσεκτική ανάλυση των αναγκών των εκάστοτε οργανισμών ή επιχειρήσεων και του συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνουν, ώστε να γίνει η βέλτιστη επιλογή συνεργατών για τη στελέχωση της κατάλληλης ομάδας έργου.

Η εταιρία στελεχωμένη με φιλόδοξους αρχιτέκτονες αναλαμβάνει της εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών από την σύλληψη της πρώτης ιδέας και την προμελέτη, έως τον σχεδιασμό και τη μελέτη εφαρμογής που ενσωματώνει κι όλες τις μελέτες των υπόλοιπων ειδικοτήτων.

H εταιρία και οι τοπογράφοι μηχανικοί του δικτύου μας αναλαμβάνουμε τοπογραφικές και κτιριοδομικές αποτυπώσεις, χαράξεις και οριοθετήσεις ενώ με εξειδικευμένους συνεργάτες μηχανικούς παρέχουμε φωτογραμμετρικές υπηρεσίες και λύσεις GIS.

Έως σήμερα αναλάβαμε τη σύνταξη μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκατάστασεων σε διάφορους τομείς όπως ο κλιματισμός, η θέρμανση, ο φωτισμός, η πυρασφάλεια, τα φωτοβολταικά συστήματα κ.α. έως την τελική τους έγκριση από τις αδειοδοτούσες αρχές.

Πολιτικοί μηχανικοί του δικτύου, με σύγχρονο εξοπλισμό και σημαντική αντίστοιχη εμπειρία εκπονούν στατικές μελέτες για κάθε τύπου κατασκευές ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του αντισεισμικού σχεδιασμού. Επίσης παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και μελέτης επέμβασεων.

H εταιρία με εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων συντάσσοντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των κατηγοριών.

Έχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία στη διεκπεραίωση πολεοδομικών αδειών, η εταιρία μας είναι σε θέση να αναλάβει για εσάς όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης καθώς και όσες απαιτούνται εντός του πλαισίου και έπονται της κατασκευής ενός έργου.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αδειοδότηση κάθε οικοδομικής εργασίας επισκευής ή ανακαίνισης, συντάσσοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά ολοκληρωμένο φάκελο για την έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας αναλαμβάνουν την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλων επαγγελματικών χώρων ώστε η επιχείρησή σας να πληροί όλες τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

Ένας μηχανικός του δικτύου θα αναλάβει την αλλαγή χρήσης του κτηρίου ή ενός τμήματος αυτού, από τη χρήση με την οποία εκδόθηκε η οικοδομική άδεια σε μια άλλη χρήση, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με μικρό κόστος.

Η εταιρία μας θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από την κατάθεση της μελέτης σε αρμόδιες υπηρεσίες και τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης έως την έκδοση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Ένας μηχανικός του δικτύου μας θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, σε φορείς όπως δασαρχεία, εφορείες αρχαιοτήτων, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΔΕΔΔΗΕ κ.α. με φυσική παρουσία και συνεχή παρακολούθηση σε οποιαδήποτε περιοχή της επικράτειας.

Με εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και σταθερό από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, αναλαμβάνουμε την κατασκευή έργων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και την αξιοπιστία της κατασκευής. Επιπλέον, έχοντας αναπτύξει ένα υψηλών προδιαγραφών δίκτυο προμηθευτών, εγγυούμαστε αποτελέσματα υψηλής αισθητικής.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα υλικά και παρακολουθώντας συνεχώς τις σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού, μηχανικοί του δικτύου μας σε συνεργασία με μόνιμα συνεργεία τεχνικών, αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την επίβλεψη ανακαινίσεων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή τους.

Ένας μηχανικός της εταιρίας μας θα αναλάβει την επίβλεψη οποιουδήποτε τεχνικού έργου με καθημερινή παρουσία στο έργο και θα εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή της μελέτης και την τήρηση προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και ποιότητας του έργου.

Από το 2016 έως και σήμερα αναλάβαμε την επιμέτρηση τεχνικών έργων και τη σύνταξη λογαριασμών για πελάτες μας, σε ιδιαίτερα σύνθετα έργα. Η εταιρία αναλαμβάνει να δημιουργήσει ανεξάρτητο τμήμα μηχανικών για την προμέτρηση και την επιμέτρηση εργασιών στο πεδίο, καθώς επίσης την ολοκληρωμένη σύνταξη λογαριασμών βάσει αρθρολογίων.

Έχοντας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, οι συνεργάτες μηχανικοί της εταιρίας αναλαμβάνουν τον έλεγχο νομιμότητας του ακινήτου ως κατασκευή και ως χρήση, και εγγυώνται την απολύτως σύννομη ρύθμιση ή νομιμοποίηση του ακινήτου σας.

Πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές της εταιρίας μας αναλαμβάνουν την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού του ακινήτου σας, καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Στο μόνιμο δίκτυο συνεργατών της εταιρίας μας ανήκουν πιστοποιημένοι εκτιμητές, με δυνατότητα διενέργειας εκτιμήσεων σε όλες τις κατηγορίες. Η εμπειρία και η κατάρτιση των συνεργατών μας αποτελούν την εγγύηση για άρτιες εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων.

Ένας μηχανικός της εταιρίας μας αναλαμβάνει την αυτοψία είτε ολόκληρων κτιρίων είτε αυτοτελών ιδιοκτησιών έως την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας, το οποίο χορηγείται με την εγγραφή στην ηλεκτρονική ταυτότητα.

Ένας μηχανικός του δικτύου μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία, θα αναλάβει τις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση του ακινήτου σας, σε διάφορους τομείς όπως η συντήρηση καυστήρων, η συντήρηση ανελκυστήρων, η αναγόμωση πυροσβεστήρων, καθώς και κάθε είδους ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.

Έχοντας επίγνωση της σημασίας της ορθής σύνταξης δήλωσης ιδιοκτησίας στην Κτηματολόγιο, αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε τη δήλωση του ακινήτου σας με πληρότητα και ορθότητα.

Τα στελέχη της εταιρίας, με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση σύνθετων τεχνικών έργων, θα εξασφαλίσουν την άρτια, ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού διεκπεραίωση κάθε τεχνικού έργου.

Η εταιρία αναλαμβάνει υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων, μεταξύ άλλων από την προετοιμασία του έργου και τη στελέχωση ομάδων εργασίας, τη νομική υποστήριξη και τη διαχείριση συμβάσεων, την προετοιμασία προσφορών και τη διαχείριση πληρωμών, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων και την επίβλεψη του έργου έως την τελική παραλαβή και λειτουργία του.

Σήμερα η εταιρία διαθέτει ένα δίκτυο 214 καταξιωμένων μηχανικών στο σύνολο της χώρας. Γίνετε συνεργάτες της εταιρίας μας και δημιουργήστε ένα νέο αποτελεσματικό κανάλι πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησής σας, με 214 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μέσω των συμβεβλημένων μελών της εταιρίας μας, θα πετύχετε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των υπηρεσιών και προϊόντων σας, και τη διείσδυσή τους σε τοπικές κοινωνίες, οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Η εταιρία στελεχώνει ομάδες έργου σε οποιοδήποτε νομό της Ελλάδας, με έμπειρους, αξιόπιστους και αποτελεσματικούς συνεργάτες και εγγυάται τη διαμόρφωση άριστων συνθηκών συνεργασίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του συνολικού έργου που αφορά την παράδοσή του σε προκαθορισμένο χρόνο και κόστος, με συνέπεια στην ποιότητα.


● Τα
ολοκληρωμένα
έργα
του
δικτύου
μας

Έως σήμερα, μέσω του δικτύου μας, ολοκληρώσαμε πλήθος αναθέσεων για τελικούς πελάτες, συντάσσοντας τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, διεκπεραιώνοντας υποθέσεις σε εμπλεκόμενους φορείς όπως υπηρεσίες δόμησης, δασαρχεία, διενεργώντας ελέγχους νομιμότητας σε ακίνητα κ.α. Ο όγκος των ανατεθειμένων εργασιών και η γεωγραφική διασπορά τους, μας επιτρέπουν να πιστεύουμε, ότι η εταιρία και οι συνεργάτες της, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις.

❶❻ ↔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

❷❸❼ ↔ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

❸❾❶  ↔ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

❷❽❶ ↔ ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

❶❸❼ ↔ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

❻❽ ↔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

❼❾ ↔ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

❹❻  ↔ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

❽.❻M  ↔ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

❹❶ ↔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
❽❸ ↔ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
❷❷ ↔ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
❷❻ ↔ΗΠΕΙΡΟΣ
❸❻ ↔ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
❸❶  ↔ ΙΟΝΙΟ
❷❼ ↔ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
❷❻ ↔ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
❸❶ ↔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
❶❶❾ ↔ ΑΤΤΙΚΗ
❷❾ ↔ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
❹❽ ↔ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
❻❹ ↔ ΚΡΗΤΗ

Λεωφ. Συγγρού 224
Τ.Κ 176 72, Καλλιθέα, Αθήνα Αττικής
Τ +30 210 64 29 465
E info@humannetworks.gr